Kunfehértó

Fekvése

Klikk a nagyításhoz!Magyarországon, az Alföld nyugati részén, Budapesttől 160 kilométerre délre, Jánoshalmától 12 kilométerre északkeletre, Kiskunhalas városától 11 kilométerre délnyugatra található. A Duna 50 kilométerre nyugatra, a Tisza 65 kilométerre keletre folyik Kunfehértótól.

Története

Kunfehértó környéke a bronzkortól lakott, ezt a település környékén talált leletek tanúsítják. Oklevelekben 1473-ban említik először a települést. A falu 1952-es megalapítása előtt a dél-alföldre jellemző tanyavilág helyezkedett el itt, ezért is hívták a falualapítás előtt Fehértópusztának, ami Halas város részét képezte. A Kiskunhalas–Bácsalmás–Regőce-vasútvonal állomása, a kertészképző iskola (mai gyermekotthon) és a falu határában lévő Kun-Fehér-Tó is elősegítette a falu megalakulását. 2007-ben és 2008-ban is nagy tűzvész pusztított a területen.

Nevezetességei

A szikes Kun-Fehér-tó a településtől kb. 2 km-re található. A kiemelkedően tiszta tóparti üdülőterület; az ifjúsági tábor; a fürdőtó; a minden évben megrendezett “Kunfehértói Nyár” rendezvénysorozat jelenti fő turisztikai vonzerejét. Holdrutás erdő a virginiai holdruta élőhelye.

Sörfesztivál

Házirend

Kedves Látogató!


A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. (továbbiakban Kft.) által szervezett Sörfesztivál (rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A fesztivál helyszíne: 6413 Kunfehértó, Tófürdő (térkép)


I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

 1. A rendezvényre történő belépés kizárólag a megvásárolt jegy/bérlet szabta időkeretek között és feltételek mellett az 1., 2., és 3. pénztárnál kerülhet sor.
 2. Az elővételben megvásárolt jegyeket a Sörfesztiválra való belépéskor a szervezők karszalagra cserélik a kijelölt helyeken. A karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendelhetik, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonossági okmánnyal történő igazolását kérhetik, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvashatják, rögzíthetik, tárolhatják és kezelhetik a vonatkozó adatkezelési engedélynek és/vagy szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Látogató az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Sörfesztivál rendező jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a rendezvényre megtagadni. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők, illetve a Kft. által felhatalmazott személyek ki- és belépéskor, illetve a rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalag nem pótolható vagy cserélhető. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Kft. eljárást indít.
 3. A Kft. a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a rendezvény területére szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a rendezvény területére nem léphet be. A rendezők, illetve a Kft. által felhatalmazott személyek belépéskor ellenőrizhetik a Látogatók által magukkal hozott csomagokat, táskákat, hátizsákokat, zsebek tartalmát stb. Amennyiben Látogató megtagadja ez irányú ellenőrzés lehetőségét, úgy nem jogosult a rendezvényre belépni és ennek következtében semmilyen kártérítésre vagy visszatérítésre nem jogosult.
 4. A 12. (tizenkettedik) életévüket be nem töltött gyermekek a rendezvényt ingyenesen látogathatják, de gyermekkarszalag viselése számukra kötelező. A gyermekkarszalagra a kísérőnek kötelessége ráírni a gyermek nevét és a kísérő telefonos elérhetőségét. A gyermekkarszalagokat belépés során lehet igényelni. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
 5. Mozgássérültek – az igazoló okmányok birtokában és azok bemutatásával – a rendezvényt térítésmentesen látogathatják, a kísérők teljes áru jeggyel/bérlettel jogosultak belépni.
 6. A rendezvény területére – a biztonsági szolgálat őrkutyái és a vakvezető kutyák kivételével – állatot behozni tilos. A rendezvény területére gépjárművel kizárólag a Kft. által kibocsátott behajtási engedély birtokában lehet behajtani.


II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 1. A Látogató a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától.
 2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a Kft., valamint a Kft. által engedéllyel rendelkező (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint): Szerződéses partnerek; Közreműködők; Sajtómunkatársak; más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken, annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Kft. a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítheti, a rögzített felvételt többszörözheti és képhordozón terjesztheti, sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ismételten sugározhatja, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Kft.-vel szemben.
  A rendezvényen a koncerteket előadó zenekarokról, fellépőkről, előadókról hang- és képfelvétel készítése csak a Kft. erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Aki vagy amely szervezet ezt megszegi, teljes körű kártérítéssel tartozik a Kft. felé mind a felmerült többlet kiadások, illetve ráfordítások, mind az elmaradt bevételek tekintetében.  Az előzőekben leírt korlátozásokon felül a Látogatók a rendezvényen hang- és képfelvételt készíthetnek azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközzel (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezhetik, továbbá a készített kép- és hangfelvételt nem értékesíthetik, és ellenérték fejében nem hasznosíthatják, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatják, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesíthetik, személyiségi jogaikat nem sérthetik. A Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
 3. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
 4. A rendezvényen orvosi ügyelet és elsősegély- nyújtás biztosított.
 5. A rendezvényen 24 órás biztonsági őrzés biztosított. A biztonsági szolgálatot a Szervező szerződéses partnere, valamint a rendőrség munkatársai látják el. A Látogatók kötelesek minden esetben együttműködést tanúsítani.
 6. A rendezvény teljes területén, a tűzgyújtás szigorúan tilos.
 7. Tekintettel arra, hogy a rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a rendezvényen a Kft. által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat előzetes kérés alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a rendezvény területén való közlekedését, a rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el.
 8. A rendezvény területén a Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – az irodán teheti meg.
 9. A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény területén, illetve a felett drónt használni, továbbá drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Kft. előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Kft-vel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.


III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Kft. kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
 2. A kijelölt parkolókban a Kft. őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Kft. felelőssége kizárt.
 3. A Rendezvényt a Kft. rossz idő esetén is megtarthatja. A rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Kft.-t a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
 4. A Kft. a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 5. A Látogató, aki a rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Kft. rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Kft.-vel szemben.
 6. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a turisztikai iroda munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.
 7. A talált tárgyak a turisztikai irodában adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.


Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!
Jó szórakozást kívánunk!

Nyomtatás E-mail

Sörfesztivál Kunfehértó - 2016

Copyright © 2014 Kunfehértó Község Önkormányzata.
Minden jog fenntartva! | Created: SODIZ.HU